Splošni pogoji poslovanja

Kontakt in naročanje storitev

Povpraševanje po storitvah družbe IVZ, inštitut varnosti in zdravja d.o.o. (v nadaljevanju: »družba«) se lahko izvede preko:

 

Pogoji in način sklenitve sodelovanja

Sodelovanje med družbo in naročniki njenih storitev poteka na podlagi potrjenega naročila storitev ali na podlagi posebej sklenjenih pogodb.

Odločitev o sodelovanju sprejme direktor družbe na podlagi stališča strokovnega sodelavca, zadolženega za določeno področje. Zgolj posredovanje naročila s strani naročnika brez potrditve sprejema naročila s strani družbe še ne pomeni prevzema opravljanja storitev.

Direktor družbe lahko posameznega zaposlenega posebej pisno pooblasti za sprejemanje odločitev o sodelovanju, za potrditve sprejemov naročil in podpise pogodb.

Naročnik je dolžan zagotoviti pravilnost in popolnost posredovanih informacij in zagotoviti na njegovi strani vse pogoje za to, da se storitev družbe lahko v celoti in ustrezno opravi v dogovorjenih rokih.

Družba lahko posamezno storitev opravi tudi preko podizvajalca, s katerim pa naročnik ne vstopa v neposreden pogodbeni ali drugačen odnos.

Družba in naročnik lahko s posebnim pisnim dogovorom pogoje sodelovanja opredelita drugače, kot je to predvideno s temi splošnimi pogoji poslovanja.

 

Roki izvedbe

Terminski plan za izvedbo storitve se izdela na predlog naročnika na podlagi prejetih informacij in trenutno danih pogojev in potreb. Naročnik zagotavlja pravilnost in popolnost posredovanih informacij, ki vplivajo na opredelitev rokov za izvedbo storitev.

 

Cena storitev in plačilni pogoji

V kolikor ni posebnega dogovora med družbo in naročnikom, se cene storitev obračunavajo po trenutno veljavnem ceniku storitev družbe, veljavnem na dan prejetega naročila oz. podpisa pogodbe, v primeru dalj časa trajajočega sodelovanja ali odloženega opravljanja storitev pa velja cenik v času dejanskega opravljanja storitev. Za dlje časa trajajoče sodelovanje ali odloženo opravljane storitve veljajo storitve, ki se opravijo po izteku šest mesecev od naročila takšne storitve.

Aktualni veljavni cenik storitev je vedno na vpogled na sedežu družbe. Šteje se, da je naročnik vedno seznanjen z vsakokrat veljavnim cenikom in naročnik ima vedno možnost podati zahtevo, da mu družba cenik posreduje po e-pošti.

Davek na dodano vrednost v cenah v ceniku ni vključen in se obračuna ob izstavitvi računa.

Potni stroški se obračunajo posebej v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi, razen, če ni dogovorjeno drugače.

Naročnik plača storitev na transakcijski račun družbe na podlagi izstavljenega računa z rokom plačila 15 dni, razen če v pogodbi ali s posebnim dogovorom ni določeno drugače.

 

Storitve in izdelki

Družbi pripadajo vse pravice intelektualne lastnine nad njenimi izdelki in opravljenimi storitvami ter glede vseh njenih sestavnih delov in se ne prenašajo na naročnika, razen če je to za posamezen primer posebej dogovorjeno.

Naročnik sme vse izdelke, dokumente, storitve, ki jih pripravi družba, uporabiti le za namene izpolnjevanja njegovih obveznosti s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva oziroma za namene predvidene z naročilom, dogovorom med družbo in naročnikom oziroma pogodbo in jih ne sme v nasprotju s temi nameni posredovati tretjim osebam ali jim drugače omogočiti dostopa do njih in njihove uporabe. Ta prepoved zajema tudi prepoved tega, da bi drug izvajalec storitev s področja varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom ali drugih področij na kakršenkoli način uporabil izdelke, dokumente ali storitve družbe pri svojem delu ali da bi na kakršenkoli način uporabil dele teh izdelkov, dokumentov ali storitev. Ta prepoved zajema tudi prepoved tega, da bi kdorkoli tretji na kakršenkoli način uporabil izdelke, dokumente ali storitve družbe pri svojem delu.

 

Pritožbe in reklamacije

Naročnik lahko v osmih dneh od zaključene storitve in prejema dokumentov poda pritožbo ali reklamacijo na opravljeno storitev. Pritožbo lahko poda pisno po pošti ali ustno na sedežu družbe. Družba se zaveže da bo vse pritožbe in reklamacije rešila v najkrajšem možnem času in bo o tem pisno obvestila naročnika.

 

Izjava o zaupnosti in nepristranosti

Družba deluje in je organizirana tako, da njeno vodstvo in zaposleni niso pod komercialnimi, finančnimi in drugimi oblikami pritiskov ali vplivov, ki bi lahko vplivali na kakovost in rezultate opravljenih storitev. Družba ima sprejeta navodila o ravnanju v primeru ob morebitnih poskusih vplivanja oseb ali organizacij zunaj družbe na rezultate meritev, analiz, preskušanja, kontrol, različnih strokovnih ocen in elaboratov, ocen tveganja, izvedenskih mnenj itd., s čimer se dodatno preprečuje možnost takšnega vplivanja.

Družba ne izvaja nobene dejavnosti, ki bi lahko ogrozila njeno neodvisnost in nepristranost pri izvajanju storitev.

Vodstvo družbe permanentno spremlja in nadzoruje neodvisnost in nepristranost izvajanja storitev.

Družba in naročnik sta dolžna kot poslovno skrivnost varovati vsebino medsebojnih dogovorov, podatke, ki jih drug o drugem izvesta ob sodelovanju in na ustrezen način tudi tajnost izdelkov, storitev in ostalih vidikov poslovanja družbe. K spoštovanju poslovne skrivnosti v smislu tega določila sta dolžna zavezati tudi svoje zaposlene in svoje poslovanje urediti na način, da se to zagotavlja. Dolžnost varovanja poslovne skrivnosti velja tudi po morebitnem prenehanju sodelovanja.

 

Varovanje osebnih podatkov

Družba zbira in obdeluje zgolj nujno potrebne osebne podatke, vse v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi in pri tem skrbi za ustrezno varovanje vseh osebnih podatkov. Družba uporablja osebne podatke zgolj za namen izvajanja storitev in v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi. Družba ima vzpostavljen sistem, ki preprečuje drugačno uporabo ali zlorabo osebnih podatkov. Naročnik s potrditvijo naročila storitev ali s sklenitvijo pogodbe pristane na zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov za izvedbo naročila in izpolnjevanje vseh obveznosti iz vzpostavljenega pravnega razmerja.

 

Ti splošni pogoji veljajo od 1. 4. 2018 in veljajo do nadomestitve z drugimi splošnimi pogoji, kar se ob nastopu tega dejstva posebej opredeli tudi na tej različici splošnih pogojev, ki se shranijo v arhiv družbe.

COVID-19